Day: March 20, 2021

หางาน

5 ทักษะที่คนหางานผู้จัดการควรมี5 ทักษะที่คนหางานผู้จัดการควรมี

การเป็นผู้จัดการถือเป็นจุดหมายที่มนุษย์เงินเดือนล้วนแล้วแต่ใฝ่ฝันด้วยกันทั้งสิ้น เนื่องจากงานผู้จัดการนั้นเป็นงานที่มีความสำคัญต่อบริษัท อีกทั้งยังมีรายได้สูง จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายคนกำหนดหมุดหมายไว้ในใจแล้วว่าตนเองต้องการเป็นผู้จัดการ แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบสูงมาก ทำให้ต้องมีทักษะดังต่อไปนี้  1.ภาวะผู้นำ  ผู้จัดการคือผู้ที่กุมอำนาจในทีมนั่นเอง ดังนั้นหากคุณต้องการหางานผู้จัดการก็ควรที่จะมีภาวะผู้นำด้วย ภาวะผู้นำคือการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งยังต้องมีความสามารถในด้านการจัดการเมื่อลูกน้องในทีมมีปัญหาต่อกัน หรือมีเรื่องไม่เข้าใจกัน สามารถปลุกปลอบขวัญของลูกทีมได้ในช่วงเวลาที่บริษัทเกิดวิกฤติหรือประสบกับปัญหาที่ไม่คาดคิด มีสติและใจเย็น จะเห็นได้ว่าภาวะผู้นำนั้นไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินความฝึกฝนเลยสักนิด ขอแค่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและพยายามก็เพียงพอแล้ว  2.ทักษะทางวาทศิลป์  ทักษะทางวาทศิลป์หรือการพูดนั้น คือทักษะที่ผู้จัดการทุกคนต้องมี  เนื่องจากใช้ในการสื่อสารเจรจาระหว่างคู่ค้าธุรกิจ และใช้กับลูกทีม ต้องมีการพูดที่ตรงประเด็น ชัดถ้อยชัดคำและรวบรัดกระชับความ ที่สำคัญสีหน้าและน้ำเสียงระหว่างที่พูดยังเป็นสิ่งที่คนหางานผู้จัดการต้องฝึกฝนเพื่อทำให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตามและเชื่อมั่นในตัวคุณอีกด้วย  3.เข้าใจลำดับความสำคัญของการทำงาน  เนื่องจากว่าผู้จัดการคือผู้ที่เป็นศูนย์กลางของการบริหารงานทั้งหมด ดังนั้นคุณจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจลำดับความสำคัญของการทำงานและแจกจ่ายงานให้ลูกทีมของคุณให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล การทำงานเก่งไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรับเอางานทั้งหมดมาทำเอง หากแต่เป็นการเลือกใช้คนให้ถูกกับงานมากกว่า